Hata
 • XML Parsing Error at 1:558. Error 9: Invalid character

GoboSlide

H?zl? Linkler

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Mevzuatlar

News image

Mevzuatlar ile ilgili bilgiler almak iin ltfen a?a??daki kategorilerden istedi?inizi seiniz. Ana ba?l?klar a?a??dad?r.KanunlarTzklerYnetmeliklerTebli...

Devam?

C S?n?f? ?? Gvenli?i Uzm

News image

?? GVENL??? UZMANLI?I TEMEL E??T?M PROGRAMIBu program?n amac?, i? gvenli?i uzman? olmak isteyen mhendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki beceri...

Devam?

?? Yeri Hekimli?i

??YER? HEK?ML??? E??T?M?

27 Kas?m 2010 tarihli ve 27768 say?l? Resmi gazetede yay?nlanan ??YER? HEK?MLER?N?N GREV, YETK?, SORUMLULUK VE E??T?MLER? HAKKINDA YNETMEL?K ve ?? SA?LI?I VE GVENL??? H?ZMETLER? uyar?nca;

 

 • 16.12.2003 tarihinde sonra Trk Tabipler Birli?i taraf?ndan verilen ??YER? HEK?ML??? BELGELER? geerli de?ildir.
 • 16.12.2003 tarihinden nce verilen ??yeri Hekimli?i belgeleri ile bakanl?ka verilen ??yeri Hekimli?i belgeleri geerlidir.
 • 15.09.2010 tarihli ??YER? SA?LIK VE GVENL?K B?R?MLER? ?LE ORTAK SA?LIK VE GVENL?K B?R?MLER? HAKKINDA YNETMEL?K kapsam?nda yetkilendirilmi? E??T?M KURUMLARINCA dzenlenen e?itimleri tamamlayanlar bu ynetmelikler kapsam?nda olan e?itimleri tamamlam?? say?l?rlar.
 • SUT ( Sa?l?k Uygulama Tebli?i ) 4.2 Finansman? Sa?lanan Sa?l?k Hizmetlerinin Sa?lanma Yntemleri ve deme Kurallar? maddesinin (8). f?kras?n dai?yeri hekimleri veya birden fazla i?yerine hizmet veren ortak sa?l?k birimleri ile kurum hekimlerinin, yetkilendirildikleri ki?iler haricindeki ki?ilere reete dzenlemeleri halinde kurumca denen reete bedelleri bu reeteyi dzenleyenlerden tahsil edilir.denilmektedir.

 

 

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMI

Bu program?n amac?, i?yeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini i?yerlerinde uygulayabilmeleri iin gerekli i? sa?l??? ve gvenli?i bilgisini kazand?rmakt?r.

??yeri Hekimli?i Temel E?itim Program?n?n sresi, teorik blm 180 saat, uygulama k?sm? da 40 saatten az olmayacak ?ekilde toplam 220 saat olarak tasarlanm??t?r. E?itim kurumlar? istemeleri halinde bu sreleri art?rarak uygulayabilirler. Program?n teorik blmnn tamam? yz yze veya ilgili ynetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yz yze ve uzaktan e?itimin bir arada uygulanmas?yla gerekle?tirilebilir.

Program?n kalan 40 saatlik blm uygulamaya ayr?lm??t?r. Kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmn tamamlad?ktan sonra uygulama e?itimine ba?lamalar? gerekmektedir. Uygulama e?itimi ile kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmnde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalar?n? sa?lamak ve bylece uygulama becerilerini geli?tirmek amalanm??t?r.

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMININ GENEL YAPISI

 

PROGRAMIN ?ER??? ?LE ?LG?L? ESASLAR

Program?n ieri?i belirlenirken lkemizde i? sa?l??? ve gvenli?i hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate al?nm??t?r. Ayr?ca seilen bu konular; makro lekte ve i?letme dzeyinde i?yeri hekiminin ihtiyac?n? kar??layacak dzeyde, politika, mevzuat ve teknik-sa?l?k alt ba?l?klar ?eklinde s?ralanm??t?r. ??yeri hekimlerinin mesleklerini i?yerinde icra ederken uymakla ykml olduklar? ulusal ve uluslararas? dzenlemelerin i? sa?l??? bak?? a?s? ile hekime aktar?lmas? amalanmaktad?r.

 

PROGRAMIN SRES?

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M?

UZAKTAN E??T?M BA?LANGI TAR?H?


90 SAAT

UZAKTAN E??T?M B?T?? TAR?H?


YZ YZE E??T?M BA?LANGI TAR?H?

 

90 SAAT

YZ YZE E??T?M B?T?? TAR?H?

 

PRAT?K E??T?M BA?LANGI TAR?H?

 

40 SAAT

PRAT?K E??T?M B?T?? TAR?H?


 

 


??YER? HEK?ML??? E??T?M?27 Kas?m 2010 tarihli ve 27768 say?l? Resmi gazetede yay?nlanan ??YER? HEK?MLER?N?N GREV, YETK?, SORUMLULUK VE E?...

Devam?

?? Kazalar?n?n Neden

News image

?? KAZALARININ TANIMIGnmzde giderek artan endstriyel geli?meler ve karma??kla?an retim ili?kileri,i? kazalar?na yol amaktad?r.En byk nedeni de i?yerlerinde ...

Devam?

C S?n?f? ?? Gvenli?i Uzm

News image

?? GVENL??? UZMANLI?I TEMEL E??T?M PROGRAMIBu program?n amac?, i? gvenli?i uzman? olmak isteyen mhendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerile...

Devam?

?? Yeri Hekimli?i

??yeri Hekimli?i Yenileme E?itimih?zland?r?lm?? program(30 saat) olarak da haz?rlanm?? olup, hafta ii 09:00 - 15:00,

hafta ii 15:00 - 21:00 ve hafta sonu 09:00 - 16:00, hafta sonu 16:00 - 21:00 saatleri aras?nda yap?lacakt?r.

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMI

Bu program?n amac?, i?yeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini i?yerlerinde uygulayabilmeleri iin gerekli i? sa?l??? ve gvenli?i bilgisini kazand?rmakt?r.

??yeri Hekimli?i Temel E?itim Program?n?n sresi, teorik blm 180 saat, uygulama k?sm? da 40 saatten az olmayacak ?ekilde toplam 220 saat olarak tasarlanm??t?r. E?itim kurumlar? istemeleri halinde bu sreleri art?rarak uygulayabilirler. Program?n teorik blmnn tamam? yz yze veya ilgili ynetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yz yze ve uzaktan e?itimin bir arada uygulanmas?yla gerekle?tirilebilir.

Program?n kalan 40 saatlik blm uygulamaya ayr?lm??t?r. Kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmn tamamlad?ktan sonra uygulama e?itimine ba?lamalar? gerekmektedir. Uygulama e?itimi ile kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmnde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalar?n? sa?lamak ve bylece uygulama becerilerini geli?tirmek amalanm??t?r.

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMININ GENEL YAPISI


 

PROGRAMIN ?ER??? ?LE ?LG?L? ESASLAR

Program?n ieri?i belirlenirken lkemizde i? sa?l??? ve gvenli?i hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate al?nm??t?r. Ayr?ca seilen bu konular; makro lekte ve i?letme dzeyinde i?yeri hekiminin ihtiyac?n? kar??layacak dzeyde, politika, mevzuat ve teknik-sa?l?k alt ba?l?klar ?eklinde s?ralanm??t?r. ??yeri hekimlerinin mesleklerini i?yerinde icra ederken uymakla ykml olduklar? ulusal ve uluslararas? dzenlemelerin i? sa?l??? bak?? a?s? ile hekime aktar?lmas? amalanmaktad?r.

 

 

??YER? HEK?ML??? STANDART E??T?M? ?STEN?LECEK BELGELER


E?itim Sresi

:

220

E?itim Gnleri

:

Hafta ii ve Hafta sonu H?zland?r?lm??

Ders Saatleri

:

Hafta ii 09:00 - 15:00 ve 15:00- 21:00
Hafta Sonu 09:00 - 16:00 ve 16:00 - 21:00

??yeri Hekimli?i Yenileme E?itimih?zland?r?lm?? program(30 saat) olarak da haz?rlanm?? olup, hafta ii 09:00 - 15:00,hafta ii 15:00 - 21:00 v...

Devam?

?GS S?nav?na Stres A

News image

 ?SG SINAVINA STRESS ATARAK HAZIRLANIN ?? Gvenli?i Uzmanl??? ve ??yeri Hekimli?i S?nav? ncesinde ve s?nav sresinde s?nava kat?lacak Mhendi...

Devam?

H?zl? Men

 • 0
 • 1
prev
next

??YER? HEK?ML??? E??T?M?

27 Kas?m 2010 tarihli ve 27768 say?l? Resmi gazetede yay?nlanan ??YER? HEK?MLER?N?N GREV, YETK?, SORUMLULUK VE E??T?MLER? HAKKINDA YNETMEL?K ve ?? SA?LI?I VE GVENL??? H?ZMETLER? uyar?nca;

 

 • 16.12.2003 tarihinde sonra Trk Tabipler Birli?i taraf?ndan verilen ??YER? HEK?ML??? BELGELER? geerli de?ildir.
 • 16.12.2003 tarihinden nce verilen ??yeri Hekimli?i belgeleri ile bakanl?ka verilen ??yeri Hekimli?i belgeleri geerlidir.
 • 15.09.2010 tarihli ??YER? SA?LIK VE GVENL?K B?R?MLER? ?LE ORTAK SA?LIK VE GVENL?K B?R?MLER? HAKKINDA YNETMEL?K kapsam?nda yetkilendirilmi? E??T?M KURUMLARINCA dzenlenen e?itimleri tamamlayanlar bu ynetmelikler kapsam?nda olan e?itimleri tamamlam?? say?l?rlar.
 • SUT ( Sa?l?k Uygulama Tebli?i ) 4.2 Finansman? Sa?lanan Sa?l?k Hizmetlerinin Sa?lanma Yntemleri ve deme Kurallar? maddesinin (8). f?kras?n dai?yeri hekimleri veya birden fazla i?yerine hizmet veren ortak sa?l?k birimleri ile kurum hekimlerinin, yetkilendirildikleri ki?iler haricindeki ki?ilere reete dzenlemeleri halinde kurumca denen reete bedelleri bu reeteyi dzenleyenlerden tahsil edilir.denilmektedir.

 

 

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMI

Bu program?n amac?, i?yeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini i?yerlerinde uygulayabilmeleri iin gerekli i? sa?l??? ve gvenli?i bilgisini kazand?rmakt?r.

??yeri Hekimli?i Temel E?itim Program?n?n sresi, teorik blm 180 saat, uygulama k?sm? da 40 saatten az olmayacak ?ekilde toplam 220 saat olarak tasarlanm??t?r. E?itim kurumlar? istemeleri halinde bu sreleri art?rarak uygulayabilirler. Program?n teorik blmnn tamam? yz yze veya ilgili ynetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yz yze ve uzaktan e?itimin bir arada uygulanmas?yla gerekle?tirilebilir.

Program?n kalan 40 saatlik blm uygulamaya ayr?lm??t?r. Kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmn tamamlad?ktan sonra uygulama e?itimine ba?lamalar? gerekmektedir. Uygulama e?itimi ile kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmnde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalar?n? sa?lamak ve bylece uygulama becerilerini geli?tirmek amalanm??t?r.

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMININ GENEL YAPISI

 

PROGRAMIN ?ER??? ?LE ?LG?L? ESASLAR

Program?n ieri?i belirlenirken lkemizde i? sa?l??? ve gvenli?i hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate al?nm??t?r. Ayr?ca seilen bu konular; makro lekte ve i?letme dzeyinde i?yeri hekiminin ihtiyac?n? kar??layacak dzeyde, politika, mevzuat ve teknik-sa?l?k alt ba?l?klar ?eklinde s?ralanm??t?r. ??yeri hekimlerinin mesleklerini i?yerinde icra ederken uymakla ykml olduklar? ulusal ve uluslararas? dzenlemelerin i? sa?l??? bak?? a?s? ile hekime aktar?lmas? amalanmaktad?r.

 

PROGRAMIN SRES?

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M?

UZAKTAN E??T?M BA?LANGI TAR?H?


90 SAAT

UZAKTAN E??T?M B?T?? TAR?H?


YZ YZE E??T?M BA?LANGI TAR?H?

 

90 SAAT

YZ YZE E??T?M B?T?? TAR?H?

 

PRAT?K E??T?M BA?LANGI TAR?H?

 

40 SAAT

PRAT?K E??T?M B?T?? TAR?H?


 

 


?? Yeri Hekimli?i

News image

?? Kazalar?n?n Neden

News image

C S?n?f? ?? Gvenli?i Uzm

??yeri Hekimli?i Yenileme E?itimih?zland?r?lm?? program(30 saat) olarak da haz?rlanm?? olup, hafta ii 09:00 - 15:00,

hafta ii 15:00 - 21:00 ve hafta sonu 09:00 - 16:00, hafta sonu 16:00 - 21:00 saatleri aras?nda yap?lacakt?r.

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMI

Bu program?n amac?, i?yeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini i?yerlerinde uygulayabilmeleri iin gerekli i? sa?l??? ve gvenli?i bilgisini kazand?rmakt?r.

??yeri Hekimli?i Temel E?itim Program?n?n sresi, teorik blm 180 saat, uygulama k?sm? da 40 saatten az olmayacak ?ekilde toplam 220 saat olarak tasarlanm??t?r. E?itim kurumlar? istemeleri halinde bu sreleri art?rarak uygulayabilirler. Program?n teorik blmnn tamam? yz yze veya ilgili ynetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yz yze ve uzaktan e?itimin bir arada uygulanmas?yla gerekle?tirilebilir.

Program?n kalan 40 saatlik blm uygulamaya ayr?lm??t?r. Kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmn tamamlad?ktan sonra uygulama e?itimine ba?lamalar? gerekmektedir. Uygulama e?itimi ile kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmnde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalar?n? sa?lamak ve bylece uygulama becerilerini geli?tirmek amalanm??t?r.

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMININ GENEL YAPISI


 

PROGRAMIN ?ER??? ?LE ?LG?L? ESASLAR

Program?n ieri?i belirlenirken lkemizde i? sa?l??? ve gvenli?i hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate al?nm??t?r. Ayr?ca seilen bu konular; makro lekte ve i?letme dzeyinde i?yeri hekiminin ihtiyac?n? kar??layacak dzeyde, politika, mevzuat ve teknik-sa?l?k alt ba?l?klar ?eklinde s?ralanm??t?r. ??yeri hekimlerinin mesleklerini i?yerinde icra ederken uymakla ykml olduklar? ulusal ve uluslararas? dzenlemelerin i? sa?l??? bak?? a?s? ile hekime aktar?lmas? amalanmaktad?r.

 

 

??YER? HEK?ML??? STANDART E??T?M? ?STEN?LECEK BELGELER


E?itim Sresi

:

220

E?itim Gnleri

:

Hafta ii ve Hafta sonu H?zland?r?lm??

Ders Saatleri

:

Hafta ii 09:00 - 15:00 ve 15:00- 21:00
Hafta Sonu 09:00 - 16:00 ve 16:00 - 21:00

?? Yeri Hekimli?i

News image

?GS S?nav?na Stres A

?GS S?nav?na Stres Atarak Haz?rlan?n ( S?nav Hakk?nda Bilgiler )

News image

 ?SG SINAVINA STRESS ATARAK HAZIRLANIN ?? Gvenli?i Uzmanl??? ve ??yeri Hekimli?i S?nav? ncesinde ve s?nav sresinde s?nava kat?lacak Mhendis ve Hekimlerin s?nav motivasyonunu art?rmak ve s?nav stresini payla...

Devam?

?? Yeri Hekimli?i

??yeri Hekimli?i Yenileme E?itimih?zland?r?lm?? program(30 saat) olarak da haz?rlanm?? olup, hafta ii 09:00 - 15:00,

hafta ii 15:00 - 21:00 ve hafta sonu 09:00 - 16:00, hafta sonu 16:00 - 21:00 saatleri aras?nda yap?lacakt?r.

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMI

Bu program?n amac?, i?yeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini i?yerlerinde uygulayabilmeleri iin gerekli i? sa?l??? ve gvenli?i bilgisini kazand?rmakt?r.

??yeri Hekimli?i Temel E?itim Program?n?n sresi, teorik blm 180 saat, uygulama k?sm? da 40 saatten az olmayacak ?ekilde toplam 220 saat olarak tasarlanm??t?r. E?itim kurumlar? istemeleri halinde bu sreleri art?rarak uygulayabilirler. Program?n teorik blmnn tamam? yz yze veya ilgili ynetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yz yze ve uzaktan e?itimin bir arada uygulanmas?yla gerekle?tirilebilir.

Program?n kalan 40 saatlik blm uygulamaya ayr?lm??t?r. Kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmn tamamlad?ktan sonra uygulama e?itimine ba?lamalar? gerekmektedir. Uygulama e?itimi ile kat?l?mc?lar?n, program?n teorik blmnde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalar?n? sa?lamak ve bylece uygulama becerilerini geli?tirmek amalanm??t?r.

??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMININ GENEL YAPISI


 

PROGRAMIN ?ER??? ?LE ?LG?L? ESASLAR

Program?n ieri?i belirlenirken lkemizde i? sa?l??? ve gvenli?i hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate al?nm??t?r. Ayr?ca seilen bu konular; makro lekte ve i?letme dzeyinde i?yeri hekiminin ihtiyac?n? kar??layacak dzeyde, politika, mevzuat ve teknik-sa?l?k alt ba?l?klar ?eklinde s?ralanm??t?r. ??yeri hekimlerinin mesleklerini i?yerinde icra ederken uymakla ykml olduklar? ulusal ve uluslararas? dzenlemelerin i? sa?l??? bak?? a?s? ile hekime aktar?lmas? amalanmaktad?r.

 

 

??YER? HEK?ML??? STANDART E??T?M? ?STEN?LECEK BELGELER


E?itim Sresi

:

220

E?itim Gnleri

:

Hafta ii ve Hafta sonu H?zland?r?lm??

Ders Saatleri

:

Hafta ii 09:00 - 15:00 ve 15:00- 21:00
Hafta Sonu 09:00 - 16:00 ve 16:00 - 21:00

??yeri Hekimli?i Yenileme E?itimih?zland?r?lm?? program(30 saat) olarak da haz?rlanm?? olup, hafta ii 09:00 - 15:00,hafta ii 15:00 - 21:00 ve hafta sonu 09:00 - 16:00, hafta sonu 16:00 - 21:00 saatleri aras?n...

Devam?

C S?n?f? ?? Gvenli?i Uzmanl??? E?itimi Kay?tlar?m?z Ba?lad?

News image

?? GVENL??? UZMANLI?I TEMEL E??T?M PROGRAMIBu program?n amac?, i? gvenli?i uzman? olmak isteyen mhendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini i?yerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta ngrlen grevlerini yerine g...

Devam?