Hata
 • XML Parsing Error at 1:558. Error 9: Invalid character

GoboSlide

Risk Analizi ve De?erlendirmesi
Administrator tarafından yazıldı.    Çarşamba, 06 Temmuz 2011 11:08    PDF Yazdır e-Posta

Risk De?erlendirmesi konusunda yeni yakla??ma gre ??verenler, i?yerlerinde zel risklerden etkilenebilecek al??anlar?n durumunu da kapsayacak ?ekilde sa?l?k ve gvenlik ynnden Risk De?erlendirmesi yapmakla ykmldr.

??veren risk de?erlendirmesi sonucuna gre al?nmas? gereken koruyucu nlemlere ve kullan?lmas? gereken koruyucu ekipmana karar verir.

?irketimiz Risk De?erlendirmesi al??malar? ve raporlamas? iin i?yerinin risk grubuna ve al??an say?s?na gre en uygun zmleri sunmaktad?r. Risk De?erlendirmesi uygulamalar? Bakanl?k sertifikal? uzman mhendisler taraf?ndan haz?rlanmaktad?r. Risk De?erlendirmesi belge niteli?i ta??d???ndan uygulama yap?lan i?in zelli?ine gre konunun uzmanlar? taraf?ndan yap?lmas? gereken bir ekip al??mas?d?r.

Yeni yakla??m?n en nemli unsuru risk de?erlendirmesi ( risk analizi ) kavram?d?r. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olay?n, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bile?kesidir. Risk de?erlendirmesi, tm proseslerde , riskin bykl?n tahmin etmek ve riske tahamml edilip edilemeyece?ine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya ?karmak ve riskleri kontrol etmek iin uygun nitel veya nicel yntemler kullanarak yap?lan al??malar?n btndr.

?? hayat?nda riskler ;

 • ?? yerlerinde yap?lan i?lerden,
 • Yrtlen operasyon ve e?itli proseslerden,
 • Kullan?lan maddelerden,
 • Her trl makine ve donan?mlardan,
 • ?? yeri veya evresinde bulunan ki?ilerden,
 • ?? yerinde olu?turulan organizasyonlardan,
 • evre ko?ullar?ndan,
 • e?itli unsurlar?n birbirleri ile etkile?mesinden kaynaklan?r.


Risk de?erlendirmesi al??malar?n?n i?verenler a?s?ndan faydalar? ;

 • Tehlike ve riskleri nceden grebilme,
 • Uluslar aras? sayg?nl?k ve geerlilik,
 • Proaktif yakla??mla acil durumlar iin her an haz?rl?kl? olma,
 • ?stenmeyen durumlar?n nlenmesi ile kay?plar?n maddi ve manevi olarak azalt?lmas?,
 • Sorumluluklar?n ve grevlerin belirlenmesi ve payla??m?,
 • Gvenli teknoloji seimi ile gvenli al??ma ortam? temini.
 • Olarak s?ralayabiliriz.
 • Yeni i? sa?l??? ve gvenli?i mevzuat? gere?i i?verenler ;
 • ?? yerlerinde risklerden zel olarak etkilenebilecek i?i gruplar?n?n durumunuda kapsayacak ?ekilde sa?l?k ve gvenlik ynnden risk de?erlendirmesi yapmak,
 • Risk de?erlendirmesi sonucuna gre, al?nmas? gereken koruyucu nlemlere ve kullan?lmas? gereken koruyucu ekipmana karar vermek,
 • ?? ekipmanlar?n? gvenli olarak temin etmekle, gerekli bak?mlar?n? yapt?rmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yapt?rmakla, operatr ve bak?mc?lar? e?itmekle,
 • ??ilerin sa?l???n? ve gvenli?ini korumak iin, mesleki risklerin nlenmesi, e?itim ve bilgi verilmesi, gerekli her trl nlemlerin al?nmas?, acil durum organizasyonlar?n?n yap?lmas?, ara ve gerelerin sa?lanmas?,

ile ykmldr.

Akademi ??yeri Hekimi ve ?? Gvenli?i Uzman? E?itim Merkezi olarak firmam?z, yeni i? sa?l??? ve gvenli?i mevzuat? gere?i i?yerlerinde yap?lmas? gerekli tm al??malar? al??ma Bakanl??? sertifikal? uzman kadrosuyla yerine getirmektedir. ?? yerinin tamam?n? kapsayacak ?ekilde risk de?erlendirme e?itimi vermekte, organizasyon sa?lamakta ve i?yerine uygun teknikler seilerek uygulama yap?lmaktad?r. Yap?lan risk de?erlendirmesi sonucu olarak gerekli dkmantasyon haz?rlanmaktad?r.