Hata
  • XML Parsing Error at 1:558. Error 9: Invalid character

GoboSlide

Zorunlu Mesleki ve Teknik E?itimler
Administrator tarafından yazıldı.    Çarşamba, 06 Temmuz 2011 11:09    PDF Yazdır e-Posta

Firmam?z?n MEB onayl? okul ve kurumlar ile bir i?birli?i protokol mevcuttur.
??letmelerin ihtiyalar? do?rultusunda haz?rlanan mfredatlar?n lme ve de?erlendirilmesi sonras? yasal mevzuata uygun e?itimler iin MEB onayl? sertifika veren yetkili kurumuz.
A??r ve tehlikeli i?lerde al??t?r?lacak i?ilerin, i?e al?nmadan nce, mesleki e?itime tabi tutulmalar? zorunludur.
Onalt? ya??n? doldurmam?? gen i?iler ve ocuklar ile al??t??? i?le ilgili mesleki e?itim almam?? i?iler a??r ve tehlikeli i?lerde al??t?r?lamaz. Hangi i?lerin a??r ve tehlikeli i?lerden say?laca??, kad?nlarla onalt? ya??n? doldurmu? fakat onsekiz ya??n? bitirmemi? gen i?ilerin hangi e?it a??r ve tehlikeli i?lerde al??t?r?labilecekleri A??r ve Tehlikeli ??ler Ynetmeli?i'nde gsterilmektedir.
A??r ve Tehlikeli ??lerde al??t?r?lacak ??ilerin Mesleki E?itimlerine Dair Tebli?, 31 May?s 2009 tarih ve 27244 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanm??t?r.
Mesleki e?itim, rgn veya yayg?n e?itim yoluyla bireyleri mesle?e haz?rlamak, meslek sahibi olanlar?n mesleklerinde geli?melerini ve yeni mesleklere uyumlar?n? sa?lamak amac?yla gerekli bilgi, beceri, tav?r ve de?er duygular?n? geli?tiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kltrel ve ekonomik yeteneklerinin geli?im srecinin bir plan ierisinde yrtlmesini sa?layan e?itimi ifade etmektedir.
??yerinde yap?lan i?ler, as?l i? itibariyle "A??r ve Tehlikeli ??ler Ynetmeli?i" kapsam?nda yer almakla birlikte, i?inin yapt??? i? a??r ve tehlikeli i?ler kapsam? d???nda ise, 3308 say?l? Mesleki E?itim Kanunu hkmleri sakl? kalmak kayd?yla 4857 say?l? ?? Kanunu'nun 85'inci maddesi kapsam?nda mesleki e?itim alma zorunlulu?u aranmaz.

Mesleki E?itimin Belgelendirilmesi

A??r ve tehlikeli i?lerde al??t?r?lacak i?ilerin, a?a??da belirtilen belgelerden birisine sahip olmalar? zorunludur:
a) 3308 say?l? kanuna gre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, ba??ms?z i?yeri ama belgesi, kalfal?k, ustal?k ve usta ?reticilik belgelerinden birisi,
b) 4447 say?l? ??sizlik Sigortas? Kanunu'nun 48'inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mkerrer) say?l? Resm Gazete'de yay?mlanan "Trkiye ?? Kurumu ??gc Uyum Hizmetleri Ynetmeli?i"nin 4'nc maddesinin (f) bendine gre faaliyet gsteren kurslardan ayn? ynetmeli?in 23'nc maddesine gre al?nan kurs bitirme belgesi,
c) 5580 say?l? zel ?retim Kurumlar? Kanunu'nun 2'nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine gre faaliyet gsteren kurslardan al?nan kurs bitirme belgesi, operatr belgesi ve src belgesi,
) 11/7/2002 tarihli ve 24812 say?l? Resm Gazete'de yay?mlanan Patlay?c? Madde Ate?leyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakk?nda Ynetmelik kapsam?nda al?nan ate?leyici yeterlilik belgesi,
d) Yukar?da say?lanlar?n d???nda kurulu? kanunlar?nda veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmi? kamu kurum ve kurulu?lar?, kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?, e?itim amal? faaliyet gsteren vak?f ve dernekler ile i?i ve i?veren kurulu?lar? veya i?veren taraf?ndan Milli E?itim Bakanl???'n?n onay? ile dzenlenen e?itim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
e) Uluslararas? kurum ve kurulu?lardan al?nan ve Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan denkli?i sa?lanan belgeler.
??verenler, a??r ve tehlikeli i?lerde al??an i?ilerin mesleki e?itim belgelerinin bir rne?ini, 4857 say?l? kanunun 75'inci maddesine gre dzenlenen zlk dosyas?nda saklamak ve istendi?inde yetkili memurlara gstermek zorundad?r.

Mesleki E?itim Zorunlulu?unun Denetlenmesi

A??r ve tehlikeli i?lerde al??t?r?lacak i?ilerin zorunlu mesleki e?itim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmad??? hususu, 4857 say?l? kanuna gre bakanl?k i? mfetti?leri taraf?ndan denetlenmektedir.
??verenler, a??r ve tehlikeli i?lerde al??an i?ilerin mesleki e?itim belgelerinin bir rne?ini, 4857 say?l? kanunun 75'inci maddesine gre dzenlenen zlk dosyas?nda saklamak ve istendi?inde yetkili memurlara gstermek zorundad?r.
16 ya??n? doldurmam?? gen i?iler, ocuklar ve mesleki e?itim almam?? ki?ileri, mesleki e?itim almam?? i?i al??t?ran i?veren veya i?veren vekiline her i?i iin 2009 y?l?nda500 TL ceza uygulanacak. A??r ve tehlikeli i?lerde mesleki e?itim zorunlulu?u getiren dzenleme1 Ocak 2009'da yrrl?e girmi?tir.